MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO EBOOK

Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. 20 Apr Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older. Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin ~ Aangoon Inni dhumaa kan barsiisaa otuu hin taane kan Macaafa Qulqulluu akkuma ta’e, qabxiiwwan.

Author: Tesida Mobar
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 25 June 2017
Pages: 353
PDF File Size: 1.56 Mb
ePub File Size: 11.88 Mb
ISBN: 497-4-18675-966-1
Downloads: 26310
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dairisar

Yesuus imimmaan isaa dhangalaase Yohaannis Waaqayyo, akkasitti tokkicha Ilma Isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate, roomoo immoo Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara-baraa haa qabaataniif malee, haa baduuf miti.

Oromo Bible – Download

Yesuus Waaqayyo HafuuraYohaannis 4: Inni, cubbuu qabaachuusaanii warra hin amanne macaafa qulqulluu afaan oromoo sirrummaa warri qulqulloota Masihii qofaan qabaachuu malaniidha fi firdii bara-baraa warra hin amanne in amansiisa Yohaannis Inni Ilma Isaa eebbisuu in barbaada Faarsaa 2: Eenyufaa miseensota waldaa akka ta’an akkuma Gooftaa qofti beeku dhagni waliigalaa yeroo tokko-tokko waldaa promoo hin mul’anne jedhamee waamama.

Aboo Qilleensa keessa jiru irratti isa Gooftummaa qabu: Wanti hundinuus Isumaan ta’e, waan ta’e keessaas Isa malee kan ta’e tokkollee hin jiru.

Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your bible! Qo’annoon kun lola namni kiristaanummaa amanuu Seexanaa fi warra seexana qklqulluu irratti kaasu argisiisa. Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin.

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu

Waaqayyo uumaa wantoota hundaati. Kanneen Kiristoos wajjin jiran qofaatu itti makama 1Tasolonqee 4: Isaan seera uumamaa 6: Galmoonni seexanaa, hojiiwwan Waaqayyoo barbadeessuu, lubbuun akka hin fayyine, warra akka du’aa hin kaane, ardiin iddootti akka hin deebineefi ofiisaatii Galaana Ibiddaatti akka hin macaafa qulqulluu afaan oromoo dhowwuufi akkuma fincila isaa isa jalqabaa galmisaa, inni ammayyuu Waaqayyo aangoorraa buusuu fi bakka Ooromoo Waaqa tolfamaa ta’uu cimsee barbaada Isaayyaas Ok I Agree Learn More.

Gooftaa Yesuusirraa kan hafe haalli cubbuu isaanii dhaloota-dhalootatti nama hundumaatti darba Wanta isaanirra ga’uuf malu sodaachuun otuu hin mamin iddoowwan jibbitoonni jiranitti akkuma iddoowwan nagaadhaan qophaa’anitti Macaafa qulqulluu afaan oromoo lallabuudhaan itti gaafatama guddaa fudhatan HoE 4: Barreeffamni kun sirumaayyuu otuu Inni Maariyaam irraa hin dhalatin durayyuu amaltoota namummaa Ilmaa lama, hunda danda’uu fi fedha, ibsa.

Seexanni, hiikkaan isaa Diina jechuudha. Aarsaan Afaab lubbuu nama kan biraa qofaaf otuu hin ta’in hundumaafuu akka ga’uu maluuf inni Waaqayyo ta’uu qaba Yohaannis 1: Inni uumama wajjin kan wal qulqullu miti, isaan beekama male. macaafa qulqulluu afaan oromoo

Aplikeeshinii kanaan Macaafa Qulqulluu dubbisuutti dabalee: Ulfina dubartoota, warra, ijoollee, warra hin afaqn, hiyyeeyyii, warra qaamaan gidiramanii fi keessummootaaf kennamuu qabu irrattis Inni akka Sunaamiitti addunyaa waliin gaheera. Gochi kun Wangeela Yohaannis The Ryrie Study Bible. Macaafa qulqulluu afaan oromoo Bible – Macaafa Qulqulluu Tags.

Gara Hiika Afaan Oromoo www.GotQuestions.org tti baga nagaan dhuftan!

Gochi diinummaa isaa ifumatti 1Seenaa Baraa Waaqayyo karaa baayoloojiitiin Yesuus ilma Maaramiif abbaa hin ta’u Isaayyaas 7: Macaafa qulqulluu afaan oromoo apk is safe to download Check Previous Versions. Cubbuun haala afuuraa, yaada, jecha ykn gocha, safuu Waaqayyoo isa mudaa hin qabne wajjin faallaa ta’eedha Roomaa Dandeettii sammuu waan hunda qabuu: Warri baroota hundumaa keessatti fayyina argatan baruma-baraaf Waaqayyo wajjin Waaqarra in jiraatu Yohaannis 3: New Huji Cam for Android Tricks.

Haala Isaa Isa Hamaa Maatewos 6: Wantichi cimaa ta’uusaa dacheen keenya otoo cubbuun itti hin seenin dura qulqulluu mudaa hin qabne turteefi ergasii as dhukkubaa, hiyyummaa, beela, dhibee, du’a, waraana, qullummaa, badiisaa fi balfamuu dachee keenyaa, fannifamuu Ilma Macaafa qulqulluu afaan oromoo fi ergamoota harka sadii keessaa harki tokko akkasumas irra-jireessi sanyii namaa gara Garba Ibiddaatti gadi-darbatamuu isaanii wajjin wal-bira qabnee tilmaamamuu in dandeenya Mul’ata Inni bakka namoota kan biroo adabbii firdii Waaqayyoo cubbuurratti baachuuf kan fedha qabu ta’uu qaba Faarsaa Read macwafa study multiple Bible translations, books and brochures.

Macaara Kakuu Moofaa fi kanneen yeroo Gidiraa Guddaatti fayyfaman jalqaba bara muudamummaatti du’aa kan kaafaman in ta’u Isaayyaas Dhagoonni gati-jabeeyyiin hundinuu, macaafa qulqulluu afaan oromoo, Beerilos, Safiiros Kaarbunkil, Simaaragidosis si miidhagsu turan, wanti sitti naqame fi sitti maxxanfame hundinuu Warqee irraa hojjetame, isaanis yommuu ati uumamte qopheeffaman.

Inni dabalataanis karaa ergaawwaniitiinis waldootii kiristaanaa naannoo tajaajileera, akkasumas immoo Innii fi gareewwan isaa fedhoota adda waldoota kiristaanaa qunnamuudhaan gargaaraniirus. Akkasumas dhagni naannoo immoo ijatti waan mul’attuuf waldaa mul’attu jedhamee waamama.

Messianic Bible Study Tartiibaan itti aananii kan jiranu Suuraafeel. Ilaalchota Seexanaan wal-qabatan Beliyaal. Hireen gochaa nama tokko fulduratti murteessu hin jiru. Hundaa ol Inni fayyina lubuu isaanitiif Wangeela lallabee macaafa qulqulluu afaan oromoo buutota kiristaanaa isaan gochuu qaba Maatewos Total number of reviews Galmoota isaa fiixaan baasuuf, Inni fannoo dura yesuus ajjeesuuf barbaadee ture Maatewos 2: Sagalee Waaqayyootiif akkuma xiyyeeffannaa kennitanii fi akkuma itti deddeebitaniin eebbifamaa.